Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Facebook của tôi

  Liên kết website

  Đi dọc Việt Nam

  THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HÃY NHẤP VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI, RẤT NHIỀU THỦ THUẬT HAY XIN ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI THÂY CÔ VÀ CÁC BẠN

  Giáo án Tiếng anh 8 cả năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Huân (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:25' 03-07-2017
  Dung lượng: 311.4 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW AND CHECK STUDENTS’
  KNOWLEDGE  I. Objectives
  By the end of the lesson, ss will be able to review the tenses.
  II. Language content
  1. Grammar: Present simple tenses, Future simple tense / near future tense, Past simple tense
  2. Vocabulary: Adverbs, irregular verbs, regular verbs, and vocabulary had learnt in English 7
  III. Techniques
  Question and answer, eliciting
  IV. Procedures
  1. Greeting and checking the attendance
  2. Review of the previous lesson
  No checking
  3. New lesson
  Teacher’s and students’ activities
  Content
  
  - T summarizes the content to review
  - T has ss rewrite the structures of the present simple tense(in the notebook/on the board)
  - Ss rewrite the structures of the present simple tense
  - T reminds ss of the adverbs to recognize the tense.
  - T has ss rewrite the structures of the present continuous tense(in the notebook/on the board)
  - Ss rewrite the structures of the present continuous tense
  - T reminds ss of the adverbs to recognize the tense.

  - T has ss rewrite the structures of the future simple tense(in the notebook/on the board)
  - Ss rewrite the structures of the future simple tense
  - T reminds ss of the adverbs to recognize the tense.

  - T has ss rewrite the structures of the past simple tense(in the notebook/on the board)
  - Ss rewrite the structures of the past simple tense
  - T reminds ss of the adverbs to recognize the tense.
  - T reminds ss of: Adverbs, irregular verbs, regular verbs
  - Ss notice
  1. Grammar
  a. Present simple tense

  Form: S + is / am / are + O
  S + V(s, es) + O

  ( Adverbs: Usually, often, always, sometimes, never, every
  Ex: Hoa (be) is a beautiful girl
  She (go) goes to school everyday
  b. Present continuous tense
  Form:
  S + am / is / are + V-ing + O
  ( Adverbs: now, at the moment, at present, at this / that time
  + look, listen
  Ex: - I (play) soccer now
  I am playing soccer now
  - What Nam (do) at the moment?
  What is Nam doing at the moment?
  c. Future simple tense / near future tense
  Form:
  S + will / shall + V-inf + O
  S + be going to + V-inf + O

  Note: I, We ( shall
  ( Adverbs : next (week / year / month), tomorrow, …
  Ex:- He (visit) his grandparents next week
  He will visit grandparents next week
  - What you (do) tomorrow?
  What will you do tomorrow?
  d. Past Simple tense

  Form: S + was / were + O
  S + V(Ed, 2) + O

  ( Adverbs : yesterday, ago, for, last (week, year, month)
  Ex: - Where Minh (go) yesterday?
  Where did Minh go yesterday?
  - Hoa (be) a new student last year
  Hoa was a new student last year
  2. Vocabulary
  Adverbs, irregular verbs, regular verbs, and vocabulary had learnt in English 7
  
  4. Consolidation: Questions:
  I. Put the verbs given in brackets in the correct tenses: the past simple, the present simple, the present continuous, or the future simple tense (5m)
  1. The school cafeteria (open)…………………………. at 7.a.m every day.
  2. It’s 9 .p.m now. I (study)……………………………………English.
  3. I can’t sleep because my sister (listen)………………………………. to music.
  4. You shouldn’t go out now. It (rain)……………………………..
  5. Look ! they (climb)……………………………….. the tree.
  II: Choose the best answer (5m)
  1. She is 14 now. She … a birthday party next Sunday.
  a. have b. has c. will have d. will has
  2. …you …free tomorrow night ?
  a. Are b. Will…be c. Were…be d. Do
  3. A : Let’s go to Minh’s house tonight .
  B : OK. I …you up at 6.30.
  a. pick b. picking c. will pick d. picked
  4. What …you …on your next birthday?
  a. do…do b. did…do c. are…doing d.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  NHẤP VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI ĐỂ XEM VIDEO CÁC THỦ THUẬT HAY. THÂY CÔ VÀ CÁC BẠN HÃY ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ ĐỂ ỦNG HỘ CHO KÊNH !